Motie

Met een motie kan de raad een verzoek doen aan het college. Moties worden behandeld bij het agendapunt over hetzelfde onderwerp. Tijdens de vergadering kunnen moties worden veranderd of ingetrokken. De raadsleden stemmen over de motie in de gemeenteraadsvergadering. Bij een meerderheid die de motie steunt, wordt de motie aangenomen.